Sychelles, voyage

Seychelles
FRER TORTI
EK
FRER ZAKO
Frère Tortue et frère Jacquot

Sychelles, voyage
Crique du parc naturel régional Union Estate, île de La Digue.
Sychelles, voyage
Emblématique des Seychelles, la tortue de terre géante figure la lenteur mais aussi la ruse dans la littérature orale.
Sychelles, voyage
Une noix de coco tombée d’un arbre de vie, comme le nomment joliment les habitants de l’archipel.
Sychelles, voyage
L’anse Source d’Argent et ses blocs de granit lissés par le temps, île de La Digue.
Sychelles, voyage
Vincent Milius, professeur des collèges et conteur sur l’île de Mahé.
Sychelles, voyage
Bassin aux bananiers aquatiques du jardin botanique de Victoria, île de Mahé.
Sychelles, voyage
Cuisine traditionnelle des années 1950, lieu d’ateliers de dégustation à l’Institut créole de Mahé.
Sychelles, voyage
Raffles Seychelles
Sychelles, voyage
Savoy Resort & Spa

Oreilles voyageuses, laissez-vous conter cette histoire d’une tortue et d’un singe échappés du bestiaire de la littérature populaire seychelloise. Dans la langue ensoleillée de l’archipel, les deux animaux disent la faune et la flore de ces îles de l’océan Indien. Et donnent à entendre la chanson du créole seselwa, un parler qui coexiste avec l’anglais et le français.

En zour ti trouv annan en pti garson ki ti apel David. I dir avek son granmanman : «Get sa bann zako laba lo sa pye mang ! Gete, sa enn pli gro pe monte desann lo sa bann brans. Ki zot pe rode?»

Son granmanman i dir ek li «Mon piti, les mwan rakont ou en zoli pti zistwar : Alors en fwa ti annan frer Zako ki ti en bon zardinyen, i ti fer en zoli zarden akote son lakaz. Dan son zarden ti annan tu ras kalite legim, koman pti pwa, zariko, tripsedonn, kanbar, pipangay, ek tou kalite legim ki ou kapab mazinen. Dan bor zarden ti annan en vye torti-karos ki ti reste. Sa torti ti telman pares ki zanmen i ti fini en travay e zanmen i ti ganny naryen. Dan lakaz frer Zako ti annan en gran kantite manze ki zot pa fini manze, me dan lakaz frer Torti pa ti annan naryen. Me parfwa kan frer Torti i oule en pe manze, i rakont zistwar Adan ek Ev avek frer Zako pour li ganny en pe manze.

En zour, frer Torti i dir ek enn son piti : “Mon piti, al kot frer Zako, dir li koumsa : ‘bonzour, bonzour, konper Zako’, e i a reponn ou : ‘bonzour mon piti’, e ou a dir koumsa : ‘Mon frer Zako, mon lafen, vann mwan en pe legim ki i annan dan ou zarden, koman kanbar, pti pwa, pipangay ; demen byen bomaten mon a anmenn ou larzan’.”

Pti Torti i ale kot frer Zako. Ler i ariv laba kot frer Zako, i dir : “Bonzour, frer Zako”, frer Zako i dir : “Bonzour, mon frer Torti.” Pti Torti i dir : “Frer Zako, mon lafen, van mwan en pe ou bann legim ki ou annan dan ou zarden, koman kanbar, pti pwa, pipangay, e leres ki ou kapab donn mwan. E demen bomaten mon a anmenn ou larzan.”

Konper Zako i reponn li e i dir li : “Ou papa i en torti pares, i napa naryen pour li manze, akoz i pa travay parey mwan ? Get dan mon zarden, mon piti, mon travay tou le zour ladan, bomaten ziska aswar, akoz ? Pour mwan ganny keksoz. Si mon donn ou sa legim ki ou demande, mon a fer sir ki ou a pey mwan.” Pti Torti i dir : “Wi, papa i dir mwan dir ou ki i a donn ou ou larzan demen byen bomaten.”

Alors Zako i donn pti Torti en bon kantite sa bann legim ki i’n demande, pour lavaler ven roupi. “E mon a vin sers mon larzan demen bomaten !” Pti Torti i kriye : “Bor bor !” Savedir : bliye larzan, mon zanmi, kot Dinou lari bazar. Lannmen byen granmaten frer Zako i al kot frer Torti. Ler i’n ariv kot frer Torti, i vwar frer Torti asize devan laport pe gele : “Eeee, eeee !” Frer Zako i dir : “Mon frer Torti, mon’n arive.” Frer Torti i reponn : “Eeee, eeee, mon gran frer in mor, li menm mon gran frer ki ti pli bon pour mwan, eeee, eeee.” Frer Zako i dir : “Be, la mannyer mon vwar, mon a bizwen vin demen, mon vwar ou pe gele, ou fer mwan lapenn. Mon a vin demen.” Frer Torti i kriye deryer li : “Bor bor !” Savedir : bliye larzan, mon zanmi. Salerla frer Zako pa konpran ditou ki savedir, bor bor.

Dezyenm zour, frer Zako i al ankor kot frer Torti. An arivan laba kot frer Torti i tap laport : “pan pan”. Pti Torti i taye i vin gete ki sennla ki tap laport. I vwar frer Zako. Pti Torti pa tarde, i tay kot son papa e i dir : “Papa, frer Zako in arive !” Son papa i dir li : “Al dir avek li mon malad, vin demen.” Pti Torti i ale, i dir : “Mon frer Zako, eh, sh sh sh, pa fer tapaz, papa i malad i pe dormi lo son lili spring.” Frer Zako i dir ek pti Torti : “Pa fisan ou menm, sa ler mon ti byen bizwen vwar li, pour mwan ganny mon larzan legim.” – “Eh, sh sh sh”, pti Torti i dir li, “papa i malad.” Frer Zako i dir avek pti Torti : “Be bon, mon a vin demen.” Pti Torti i kriye “bor bor”, savedir : bliye larzan.

Trwazyenm zour frer Zako i al ankor kot frer Torti e i dir dan li menm : “Ozordi fodre ki mon ganny mon larzan !” An arivan kot lakaz frer Torti, i vwar frer Torti pe met son palto nwar ek son sapodfet. Avan frer Torti i dir bonzour frer Zako, frer Zako i dir avek li : “Mon frere Torti, kondisyon se kondisyon, kout ki kout ou a donn mwan mon larzan avan ou a ale, san kwa sa ki ou a gannyen ou pa pou kontan.”

Pti Torti i kriye : «Bor bor !» Savedir : bliye larzan, mon zanmi.

Frer Torti i dir ek frer Zako : “A be, mon frer, mon granmanman i ganny sant an ozordi, fodre mon al vwar li. Me mon promet ou ki mon a retourn tanto ouswa demen maten.” Frer Zako i dir : “Kisisa, ou’n pran mon legim kat zour pase, tou le zour mon vin sers mon larzan, ou komans sant mwan. Ou gran frer ki ti pli bon pour ou i’n mor e fodre ki ou al lanterman, dezyenm zour ou dir mwan ki ou malad lo ou lili spring, e la ou dir mwan ki ou granmanman i ganny sant an ozordi e ou bizwen al vwar li. Me kan ou pou donn mwan mon larzan ?”

Pov frer Zako in telman ankoler ki i bizwen vin so lannmen, e son lannmen, ler frer Zako i pe vin kot frer Torti, frer Torti i dir ek son piti : “Ale dir frer Zako ki mon’n al vwar enn mon ser.” Salerla, frer Torti pa’n al okenn par, me i’n degiz li koman en bwat ron, i’n met son kat lapat ek son likou anndan li e i’n vir li vantranler, e pti Torti in pran en pe legren dible, i’n senm lo vant frer Torti.

Kan frer Zako ti arive i vwar frer Torti vantranler, pti Torti pe senm legren dible partou lo son vant. Frer Zako i demann avek pti Torti : “Oli ou papa ?” Pti Torti i dir : “Papa in al vwar son ser, me i reste lwen avek nou, i pou retourn nek demen swar.” Zako i dir avek pti Torti : “La telman mon ankoler mon anvi balans sa bwat dan sa pye mang reelman.” Frer Zako pa tarde, i tyonbo sa bwat, i balans anler dan brans mang. Bwat i kole dan brans. Salerla frer Zako pa kone si sa bwat frer Torti.

Frer Zako ek son laraz ki i ti annan i tonm ater i asize i komans fer son rezon, i dir ek pti Torti : “Mon pou asiz la ziska ler ou papa i a retournen, e fodre mon ganny mon larzan ozordi, san kwa i a konnen ki mwan, si i pa donn mwan mon larzan.” Pti Torti i dir avek frer Zako : “Papa pou vin nek demen swar.” Frer Zako i dir : “Mon frer Torti, mon pa konn naryen, ler i ti anvoy ou vin demann mwan aste en pe mon bann legim, i pa ti dir mwan tou sa bann kondisyon, me mon pou esper li ziska zour i pou retournen, parski mon oule ganny mon larzan ozordi.”

En pti moman apre pti Torti i kriye : “Ala papa pe vini !” Frer Zako pa tarde, i vir son latet e i vwar frer Torti pe vini a grand vites. Frer Torti i dir. “Bonzour mon frer Zako !” Frer Zako i dir : “Mon pa bizwen ou bonzour, me mon bizwen mon larzan !” – “Larzan mon annan”, frer Torti i dir ek frer Zako, “me ti la dan mon bwat ron, mwan mon met touzour mon larzan dan sa bwat ron ki ou ti vwar la ater – oli mon bwat ?” Frer Zako pa reponn. Frer Torti i demann ek son piti : “Mon piti, oli bwat papa ?  Pti Torti i dir : “Mon pa konnen mwan.” Frer Zako i dir avek frer Torti : “Mon’n balans li anler dan brans mang.” Frer Torti i dir : “Ou konnen kote i’n kole ?»” – “Non, mon pa konnen, me telman mon ti ankoler, mon’n anvoy ou bwat anler dan brans mang.”

Frer Torti i komans gele : “Eeee, eeee, eeee. Sa ou zafer, ou va al rod mon bwat, mon pa konn naryen. Ladan ti annan tou mon larzan, sa ou zafer, mon pa ti dir ou zete, mwan. Eeee, eeee, eeee.”

Frer Zako in tou kanmi, i dir avek frer Torti : “Mon a esey al rode, si mon a vwar, mon a desann avek.” Pov frer Zako, i mont lo pye mang, i komans travers lo tou sa bann brans, i komans rode, i rode, i rode menm, i pa vwar naryen. Saler ater frer Torti pe kriye : “Bor bor, bor bor !” Savedir : bliye larzan, mon zanmi. Pov Zako i dir avek frer Torti : “Mon frer, mon ape rode menm.” Frer Torti i dir avek frer Zako : “Mon bwat ti plen avek larzan, sa ou zafer, ou a donn mwan mon larzan ozordi.”

Frer Zako i fer son rezon, i dir. “Be la, fernwar pe fer, ki mannyer mon pou fer ?” I dir dan li menm : “Si par egzanp mon a kriy mon bann dalon, i a donn mwan lanmen rode, pa ti a bon ?” Reelman, frer Zako i soufle en kou : “doudourrr”, en pti moman get la kantite pti zako ki pe vini deryer kanmarad ! Frer Zako i dir : “Mon bann dalon, grenp anler lo sa pye mang par ou lake, zot a donn mwan lanmen rod en trezor.” Pa bizwen dir ou, pti zako i komans grenpe, en deryer lot. An arivan anler zot komans rode, zot rode, zot rode menm, zot pa vwar naryen.»

Granmanman David i dir avek David : «Prezan ou vwar, mon piti, akoz sa bann zako ti pe monte desann lo pye mang.» David i dir avek son granmanman. «Ou zistwar ti byen zoli, koumsa menm ki malen-boug i aranz son kanmarad.»

 

 

 

 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait David. Il dit à sa grand-mère : «Regarde ces singes là-haut sur le manguier ! Regarde, il y en a un qui est plus grand que les autres et qui monte et descend dans les branches. Qu’est-ce qu’ils cherchent tous ?»

Sa grand-mère lui dit «Mon petit, laisse-moi te raconter une jolie petite histoire :

Alors, il était une fois frère Jacquot, qui était un bon jardinier, il avait fait un joli jardin à côté de sa maison. Dans son jardin, il y avait toutes sortes de légumes, des petits pois, des haricots, des ignames, des courges, et tous les légumes possibles et imaginables. Près de son jardin habitait un vieux frère Tortue. Frère Tortue était si paresseux qu’il ne pouvait jamais finir un travail, il n’avait jamais rien. Dans la maison de frère Jacquot il y avait beaucoup de provisions, qui ne s’épuisaient pas, mais dans la maison de frère Tortue, il n’y avait rien. Mais parfois, quand frère Tortue voulait avoir un peu de nourriture, il racontait l’histoire d’Adam et Ève à frère Jacquot afin d’obtenir quelque chose à manger.

Un jour, frère Tortue dit à l’un de ses fils : “Mon petit, va chez frère Jacquot et dis-lui ceci : ‘bonjour, bonjour, compère Jacquot’ et il te répondra : ‘bonjour, mon petit’ ; ensuite tu lui diras : ‘Mon frère Jacquot, j’ai faim, vends-moi un peu des légumes que tu as dans ton jardin, par exemple les ignames, les petits pois, les courges ; demain, de bon matin, je t’apporterai l’argent’.”

Petit Tortue alla chez frère Jacquot. Quand il arriva chez frère Jacquot, il dit : “Bonjour, frère Jacquot” et frère Jacquot dit : “Bonjour, mon frère Tortue”. Petit Tortue lui dit : “Frère Jacquot, j’ai faim, vends-moi un peu des légumes que tu as dans ton jardin, les ignames, les petits pois, les courges, et tout ce que tu peux encore me donner. Et demain de bon matin je t’apporterai l’argent.”

Compère Jacquot lui répondit : “Ton papa est un paresseux, il n’a rien à manger, pourquoi ne travaille-t-il pas comme moi ? Regarde mon jardin, mon petit : tous les jours j’y travaille du matin au soir – et pourquoi ? Pour récolter quelque chose. Si je te donne les légumes que tu me demandes, il faut que je sois sûr d’être payé.” Petit tortue lui dit : “Oui, Papa m’a dit de te dire qu’il te donnera l’argent demain de très bonne heure.”

Alors le singe donna à Petit Tortue une bonne quantité des légumes qu’il avait demandés, l’équivalent de 20 roupies. “Et je viendrai chercher mon argent demain de bon matin !” Petit Tortue cria : “Bor bor !” Ça veut dire : renonce à l’argent, mon ami, tu l’auras à la Saint-Glinglin.

Le lendemain de très grand matin, frère Jacquot alla chez frère Tortue. Lorsqu’il arriva chez frère Tortue, il vit frère Tortue assis devant la porte, il criait : “Eeee, eeee.” Frère Jacquot lui dit : “Mon frère Tortue, je suis arrivé.” Frère Tortue répondit : “Eeee, eeee, mon grand frère est mort, lui qui était si bon envers moi, eeee, eeee.” Frère Jacquot lui dit : “Ben, comme je vois, il vaut mieux que je revienne demain, je vois que tu es en train de pleurer, tu me fais pitié. Je reviendrai demain.” Frère Tortue cria derrière lui : “Bor bor !” Ça veut dire : renonce à l’argent, mon ami. Mais frère Jacquot ne comprit pas du tout ce que ça voulait dire, ce bor bor.

Le deuxième jour, frère Jacquot alla encore une fois chez frère Tortue. En arrivant là-bas chez frère Tortue, il frappa à la porte : “pan pan”. Petit Tortue accourut vite pour voir qui c’était qui frappait à la porte. Il vit frère Jacquot. Petit Tortue ne tarda pas, il courut chez son père et lui dit : “Papa, frère Jacquot est arrivé !” Son père lui dit : “Va lui dire que je suis malade et qu’il revienne demain.” Petit Tortue y alla, il dit : “Mon frère Jacquot, eh, chut, chut, ne fais pas de bruit, papa est malade, il dort sur son beau lit à spring.” Frère Jacquot dit à Petit Tortue : “Tu es agaçant, maintenant il faut vraiment que je le voie pour avoir l’argent de mes légumes.” – “Eh, chut, chut, lui dit Petit Tortue, papa est malade.” Frère Jacquot dit à Petit Tortue : “Eh bien, je reviendrai demain.” Petit Tortue cria : “Bor bor !” Ça veut dire : renonce à l’argent.

Le troisième jour, frère Jacquot alla encore une fois chez frère Tortue, il se dit en lui-même : “Il faut que j’aie mon argent aujourd’hui !” En arrivant à la maison de frère Tortue, il vit frère Tortue qui était en train de mettre son veston noir et son chapeau de fête. Avant que frère Tortue ne lui dise bonjour, frère Jacquot lui dit : “Frère Tortue, ce qui est dit, est dit, coûte que coûte, tu vas me donner mon argent avant de partir, autrement tu ne seras pas content de ce que je te réserve.” Frère Tortue dit à frère Jacquot : “Eh bien, mon frère, ma grand-mère aura 100 ans aujourd’hui, il faut que j’aille la voir. Mais je te promets que je reviendrai ce soir ou bien demain matin.” Frère Jacquot lui dit : “Qu’est-ce que ça veut dire ? Tu as pris mes légumes il y a quatre jours, tous les jours je suis venu chercher mon argent – tu commences à te moquer de moi. Ton grand frère qui était si bon envers toi est mort et il faut que tu ailles à l’enterrement ; le deuxième jour tu me dis que tu es au lit, malade ; et maintenant tu me dis que ta grand-mère aura 100 ans aujourd’hui et que tu dois aller la voir. Mais quand me donneras-tu mon argent ?”

Petit Tortue cria : «Bor bor !» Ça veut dire : renonce à l’argent, mon ami.

Pauvre frère Jacquot, il était tellement en colère d’être obligé de revenir le lendemain, et le lendemain, quand il vint chez frère Tortue, frère Tortue dit à son fils : “Va dire à frère Jacquot que je suis allé voir l’une de mes sœurs.” Mais à ce moment-là, frère Tortue n’était allé nulle part, il s’était déguisé en boîte ronde, il avait rentré ses quatre pattes et son cou, il s’était retourné ventre en l’air, et Petit Tortue avait pris quelques grains de blé qu’il avait semés sur le ventre de frère Tortue.

Quand frère Jacquot arriva, il vit frère Tortue ventre en l’air et Petit Tortue qui était en train de semer des grains de blé partout sur son ventre. Frère Jacquot demanda à Petit Tortue : “Où est ton papa ?” Petit Tortue répondit : “Papa est allé voir sa sœur, mais elle habite loin de chez nous, il ne rentrera que demain soir.” Jacquot dit à Petit Tortue : “Je suis vraiment si furieux que j’ai envie de lancer cette boîte dans ce manguier.” Frère Jacquot ne tarda pas, il saisit la boîte et la lança dans le manguier. La boîte s’empêtra dans les branches. Mais frère Jacquot ne savait pas que cette boîte était frère Tortue.

Frère Jacquot, en rage, se laissa tomber à terre, s’assit et commença à réfléchir ; il dit à Petit Tortue : “Je resterai assis ici jusqu’à ce que ton papa revienne, et il faut que je reçoive mon argent aujourd’hui ; autrement il apprendra qui je suis, s’il ne me donne pas mon argent.” Petit Tortue dit à frère Jacquot : “Papa ne viendra pas avant demain soir. ” Frère Jacquot lui dit : “Petit Tortue, ça m’est égal ; quand il t’a envoyé chez moi pour acheter un peu de mes légumes, il ne m’a pas parlé de toutes ces conditions ; je vais l’attendre jusqu’à ce qu’il revienne, parce que je veux avoir mon argent aujourd’hui.”

Un petit instant plus tard, Petit Tortue cria : “Voilà papa qui vient.” Frère Jacquot ne tarda pas, il tourna la tête et vit frère Tortue qui arrivait à toute allure. Frère Tortue lui dit : “Bonjour, mon frère Jacquot !” Frère Jacquot dit : “Je n’ai pas besoin de ton bonjour, mais j’ai besoin de mon argent !” – “L’argent, je l’ai, dit frère Tortue à frère Jacquot, c’était là dans ma boîte ronde, je mets toujours mon argent dans cette boîte ronde qui était là par terre – où est ma boîte ?” Frère Jacquot ne répondit pas. Frère Tortue demanda à son fils : “Mon petit, où est la boîte de papa ?” Petit Tortue lui dit : “Je ne sais pas, moi.” Frère Jacquot dit à frère Tortue : “Je l’ai lancée en haut dans les branches du manguier.” Frère Tortue lui dit : “Tu sais où elle s’est empêtrée ?” – “Non, je ne le sais pas, j’étais tellement en colère, j’ai envoyé ta boîte tout en haut dans les branches du manguier.”

Frère Tortue se mit à crier : “Eeee, eeee, eeee ! C’est ton affaire, tu vas aller chercher ma boîte, moi, je n’en sais rien. Là-dedans il y avait tout mon argent, c’est ton affaire, je ne t’ai pas dit de la jeter, moi. Eeee, eeee, eeee !”

Frère Jacquot, tout penaud, dit à frère Tortue : “Je vais essayer d’aller la chercher, et si je la trouve, je descendrai avec.” Pauvre frère Jacquot, il monte dans le manguier, il se met à grimper sur toutes les branches, il commence à chercher, il cherche, il cherche vraiment, il ne voit rien. En même temps frère Tortue criait : “Bor, bor, bor, bor !” Ça veut dire : renonce à l’argent, mon ami. Le pauvre singe dit à frère Tortue : “Mon frère, je suis vraiment en train de chercher.” Frère Tortue dit à frère Jacquot : “Ma boîte était pleine d’argent, c’est ton affaire, tu vas me donner mon argent aujourd’hui.”

Frère Jacquot réfléchit, il dit : “Eh bien, il commence à faire nuit, qu’est-ce que je vais faire ?” Il pensa : “Si par exemple j’appelais mes copains, ils m’aideraient à chercher, ce ne serait pas mal.” Effectivement, frère Jacquot siffla : “doudourrrrr”. Un petit instant après, regardez quelle quantité de petits singes arrivèrent l’un après l’autre ! Frère Jacquot dit : “Mes copains, grimpez là-haut sur ce manguier et accrochez-vous y par la queue, vous m’aiderez à chercher un trésor.” Inutile de vous le dire : les petits singes se mirent à grimper, l’un après l’autre. En arrivant en haut, ils commencèrent à chercher, ils cherchèrent, ils cherchèrent beaucoup, mais ils ne trouvèrent rien.»

La grand-mère de David dit à David : «Maintenant, mon petit, tu vois pourquoi ces singes montaient et descendaient dans le manguier.» David dit à sa grand-mère : «Ton histoire était très jolie, c’est comme ça qu’un vieux malin traite son camarade.»

Raffles Seychelles

On peut rêver de se poser au paradis. Turquoise, émeraude et sable. Au Raffles, tout est parfaitement anticipé, que vous ayez l’âme contemplative, entichée de nature ou éprise d’eau sportive. Plonger dans les romans qui attendent depuis…, s’initier à la plongée dans une mer idéalement tempérée, la traverser vers l’île de Curieuse, où des tortues terrestres reçoivent en leur domaine protégé. Dans l’océan Indien, vivre une carte postale. Texte Violaine Gérard

Raffles Seychelles

Anse Takamaka, Praslin. Tél. +248 429 6000.

www.raffles.com/seychelles

Savoy resort & spa

Au nord-ouest de l’île sur laquelle vous venez d’atterrir, nouvelle profusion de turquoise : la livrée de la plus vaste piscine du pays (700 m2). Un spa ultrariche en offres (incluant des soins signatures à partager), yoga, méditation et une palette d’activités pour progéniture de tous âges (dont une piscine et des menus dédiés) complètent les activités nautiques attendues et la plage fantasmée. En toute bonne conscience, chacun vit là sa journée à sa guise. Texte Violaine Gérard

Savoy resort & spa

Beau Vallon, Mahé. Tél. +248 439 2000.

https://fr.savoy.sc
Monts et merveille, amerique du sud

Article suivant

Bolivie
Monts &
merveilles

Carnet d’adresses

Raffles Seychelles

Anse Takamaka, Praslin. Tél. +248 429 6000.

www.raffles.com/seychelles

Savoy resort & spa

Beau Vallon, Mahé. Tél. +248 439 2000.

https://fr.savoy.sc
Carnet d'adresses

S'y rendre

www.airfrance.com

Fréquence des vols

JOON dessert Mahé par 3 vols hebdomadaires au départ de Paris-CDG.

Aéroport d'arrivée

Aéroport international des Seychelles.
Sur l’île de Mahé.
Tél. +248 438 4000.

Bureaux AIR FRANCE KLM

À l’aéroport.

Réservations

— Depuis la France : tél. 3654.
— Depuis l’étranger :
Tél. +33 (0)892 70 26 54.

A lire

Ce texte est extrait et adapté d’un conte traditionnel publié en 1977 par Annegret Bollée, dans Le Créole Français des Seychelles
Max Niemeyer Verlag Tübingen.

Seychelles
Gallimard, coll. GEOGuide.
Seychelles
Lonely Planet.
Maurice, La Réunion, Les Seychelles
coll. Bibliothèque du voyageur.

Remerciements

Annegret Bollée, Penda Choppy, Sibylle Kriegel et Vincent Milius.

© Antoine Corbineau / Talkie Walkie. Carte illustrative, non contractuelle.